دستگاه شنود مخفی

دستگاه شنود یک دستگاه کوچک میباشد که برای استراق سمع و میکروفن مخفی مناسب است